Serie: „Echt kölsch“ – „Verdächtich, verdächtich!“

Januar 2014 / Echt Kölsch
«

Serie: „Echt kölsch“ – „Verdächtich, verdächtich!“

Januar 2014 / Echt Kölsch 

Kölsch-Text von Marita Dohmen aus dem Buch „Mondjecke un ander Minsche“

 

„Lisbett! Lisbett, komm ens!“, reef der Schmitze Schäng janz opjeräch us dem Keller erop noh singer Frau. „Loor der dat ens aan“, schannt hä wödich. „Jester Ovend hann ich drei Fläsche Wing en der Keller jebraat. Die hann ich he en et Rejal jelaat. No loor ens! Sühs de die irjends? Nä? Ich och nit. Dat wor bestemmp dä Hanak vun enem neue Nohber. Jot, ich jevven zo, dat ich der Keller nit richtich avjeschlossen hatt. Ävver darf dä widderlije Fuulenzer deswäje he enbreche un minge Wing kläue? Saach ens, Lisbett, darf dä dat?“

Et Lisbett wor op dä Hölpschrei vun singem Schäng met singe lang Bein, immer zwei Trett op eimol, de Trapp erav jefloge un wor janz usser Odem bei im aanjekumme. „Watt ess dann loss?“, frohchten et un jappte noh Luff, „watt bess de dann su opjebraat? Wiesu ess dinge Wing fott, un woherr weiß de dann, dat dä neue Nohber die Fläsche jenommen hät?“

Der Schäng hatt ene krallrude Kopp vör Wot. Hä worf sich en de Bross, dobei schlohch hä met der jeballte Fuus Löcher en de Luff, un singe met de Johre aanjefoderte Schmeerbuch waggelte wie ne Titschball op un av. Hä dräute: „ Wann ich dä krijje...! Ich hann die dreckelije Krat dise Morje en der Keller jonn jesinn. Schad, dat ich im nit nohjejange ben, dann hätt ich en tireck am Schlawittche jepack un ens öntlich durchjeschöddelt. Ich Duseldeer, ich hätt en suzesage „op frescher Tat“ ertappe künne. Dä Kääl wor meer jo vun Aanfang aan verdächtich. Zick drei Woche wonnt hä he em Hus un ess noch nit einen Dach arbeide jejange. Odder häss do in allt ens morjens us dem Hus jonn sinn?“

„Enä, dat nit“, üvverlaat et Lisbett, „ävver villeich ess hä jo krank?“ Et wor enzwesche widder bei Odem un woss jenau, dat mer dem Schäng eijentlich nit widderspreche dorf, wann hä sich su altereeren dät. Trotzdäm kunnt et sich ene kleine Enwand nit verbieße. Deswäje jov et singer Stemm och en Tonlach, met där et singe Schäng, dä jode Kääl, mihtstens besänftije kunnt. Wie för ene kranken Hungk saat et: „ Meer kenne dä doch üvverhaup nit. Do kanns de doch nit tireck su jet behaupte.“

„Kenne?“, fauchten der Schäng. „Su eine wie dä muss mer jar nit ehsch kennelihre,“ schannt hä wigger. „Su eine erkennt mer op der ehschte Bleck. Loor der doch ens aan, wie dä erömläuf, langhörich, wie us de sibbezijer Johre üvverich jeblevve, un su off ich dä jesinn hann, hät dä immer de selve Botz aan. Kei Wunder, dat dä ander Lücks Wing kläut!“

„No jo, die Botz – hä hät jo och kein Frau, die op in Aach jitt. Ävver villeich deis de dem Nohber jo unrääch, un do häss dinge Wing em Tron janz woanders hinjelaat.“ Dem Lisbett singe neue Versök, de Sitewazijon ze rette un singe Schäng vör enem Schlaachaanfall ze behöde, schlohch fähl.

„Waaat?“ No wor et mit dem Schäng singem Fazzung vörbei. Hä wääßelte de Färv, un sing Halsschlaachoder schwoll deck aan wie ne Jadeschlauch, wann’e voll unger Drock steit. „Jetz ben ich et schold? Do nimmps su en Donnerkiel och noch en Schotz ? Am Engk häss de dich allt en dä Kääl verknallt un häss im heimlich minge Wing jeschenk. Do soll doch der Düvel drenschlage. Ming eije Frau! Waat jet! Däm sagen ich jetz ens för zwei Penning Bescheid!“

Domet drihten der Schäng sich om Avsatz eröm un talpte jihhöstich de Trapp erop, för sing Wot beim Nohber quitt ze wäde. Wie hä bei singer Wonnungsdöör aankom, stundt dä Stinkstivvel dovör. „Aha! Jot, dat ich Üch sinn! Hö’tens, dat well ich Üch sage...“, fing der Schäng tireck aan un hovv de Stemm.

„Och, do sidd Ehr jo“, ungerbrohch in der Nohber fründlich un lo’te jet verläje dren. „Ich hann jrad bei Üch jeschellt. Eijentlich woll ich mich jo op en ander Aat un Wies bei Üch vörstelle, ävver meer ess dise Morje e Messjescheck passeet. Ich hann en mingem Keller jewäult, wie dat esu ess, wa’mer jrad enjetrocke ess. Dobei muss ich wal e bessje unjescheck hanteet hann, jedenfalls ess mer mi jroß Backblech, wie ich et endlich jefungen hatt, durch de Fingere jeflutsch un zweschen de Tralje herr tireck en Öre Keller jefalle. Do litt et no, un ich brööt et doch esu nüdich.“

Verbasert leet der Schäng de Muul opstonn. Et Lisbett, wat derwiel och aanjekumme wor un dat all metkräjen hatt, laat singem Schäng de Hand op de Scholder un dröckte dobei fass zo. „Nit, dat’e en singer Raasch jet säht, wat im hingerdren leid deit“, daach et. Janz fründlich frohchten et der Nohber: „Jo, woför bruch dann ene Mann, dä allein wonnt, e Backblech? Künnt Ehr am Engk backe?“

„Klor dat!“, saat hä met Stolz en der Stemm, „ich ben doch Scheffskoch vun Berof, un bevör ich en der nöhkste Woch widder op jroße Reis jonn, woll ich ming neu Nohbere enlade un jet Jots koch un backe! Do brööt ich ävver mi Backblech för. Künnt Ehr nit esu jot sin un et meer us Örem Keller holle?“

Dat kom dem Schäng wie jerofe! „Su!“, daach hä, „jetz hann ich dich, do Kläubroder!“ Wann och jet widderwellich, lo’ten hä dä Nohber fründlich aan un stemmte zo. „Bloß nix aanmerke loße!“ Dann jingken se zesamme en der Koller, un wie dä Schäng dat Blech fottnohm, saat et Lisbett op eimol: “Och, loore ens, Schäng, he steit jo dinge Wing!” Do stundten die Wingfläsche hinger dem Backblech op der Äd. Vun wäje ....he en et Rejal jelaat !

Dem Schäng blevv nix anders üvverich, wie e domm Jeseech ze maache. Et Lisbett ävver kunnt sich e Jriemele nit verbieße, wat widder der Schäng noch wödijer maat.

Et Blech un e paar fründlije Wööt wore flöck usjetuusch. Ävver en all där Zick, die der Scheffskoch em Hus jewonnt hät, kunnt der Schäng dä Kääl nit ligge. Et hädden jo doch sin künne, dat dä Drecksack villeich unger Ömständ eijentlich doch der Wing hatt kläue welle! Och, wat heiß he villeich? Bestemmp hädden hä der Wing metjonn loße, wann im dat Malör met dem Blech nit passeet wör!

 
Zurück zur Übersicht

TOP MAGAZIN KÖLN – seit über 16 Jahren immer auch mit echt kölschen Texten

 

  Kölschtext   von Marita Dohmen

„Mondjecke un ander Minsche“

48 Verzällcher us nem kölsche Veedel von Marita Dohmen

Greven Verlag Köln | 158 Seiten

 

Marita Dohmen, 1941 in Köln- Lindenthal geboren, schreibt seit vielen Jahren Lyrik und Prosa in Kölner Mundart, ist Seminarleiterin an der Akademie för uns kölsche Sproch sowie Kolumnistin der Kölnischen Rundschau. Dazu ist sie als Führerin auf dem Kölner Promi-Friedhof Melaten und im Kölner Karnevalsmuseum tätig.

Achtung:
neue Anschrift