Serie: „Echt kölsch“ – „E Rentnerlevve em ehschte Johr“

Dezember 2015 / Echt Kölsch
«

Serie: „Echt kölsch“ – „E Rentnerlevve em ehschte Johr“

Dezember 2015 / Echt Kölsch 

Text von Elfie Steickmann aus dem Buch «E Büttche Bunt»

 

11. Mai

Et ess jeschaff. Dat wor minge letzte Arbeitsdaach. Ich ben endlich Rentner. Wat hann ich mich op dä Daach jefraut! Jetz fängk mi Levve noch ens richtich aan. Ich maachen av hück all dat, wat ich fröher vun wäjen der hatt Arbeit nit maache kunnt. Et ess wie e Wunder!

12. Mai

Ich stonn fröh op un weiß jar nit, wo ich aanfange soll. Et ess jo esu vill en de letzte Johre lijje jeblevve. Et Jras mööt ich schnigge, de Daachkall repareere. Ich mööt nüdich de Wasserkrane entkalke un minge Draum, e Vugelshüsje ze baue för all ming klein Fründe met dä schön Stemmcher, hann ich och lang jenohch vör mer herr jedaut. Nit ze verjesse, jetz hann ich Zick för endlich ens all die Böcher ze lese, die em Böcherschaff zick Johre op mich wade. Et sin och e paar schwatze Schöfjer drodrunger. Ich ben neujeerich, wat do all op mich aankütt, ejal, jelese weed et all, do stonn ich zo!

Treffe vörm Huus minge Nohber. Hä ess allt jet länger Rentner. Hä lauf unraseet em Dschoggingaanzooch eröm. Süht e bessje verkummen us. Wie ka’mer sich esu jonn loße! Hä sitz der janzen Daach vör der Äujelskess un lort sich die dämlije Nommedachssendunge aan odder lüs e Krützwootrötsel. Dat wör nix för mich. Do ben ich doch anders jestreck. En meer ess noch de Kraff un de Loss för janz vill Neus. Ich dunn ehsch ens et Jras schnigge, dann kütt de Daachkall draan un dann, dann fangen ich met dem Vugelshüsje aan. Dat Levve ess för ze bütze!

4. Juni

Et Jras ess jeschnedde, de Daachkall sauber jemaat un dat Vugelshüsje ess fädich. Ming klein Fründe kummen un dunn sich met nem besonders schöne Jesang bei mer bedanke. Dat wor die Arbeit wäät. Jetz fahren ich nohm OBI un besorje ne jode Entkalker för de Wasserkrane. Öm di Zick laufen beim OBI nor Rentner eröm. Dat sin all die, die en der „Rentnerkrabbeljrupp“ hück Morje kein Plaaz jefungen hann. Secherlech treffen die sich jeden Daach he. Die benemme sich wie Kääzemöhne. Dunn bloß schwade un üvver ander Lück herrtrecke. Hann kein eije Enfäll, för sich der Daach schön ze mache. Ich fahre noh Hus un entkalke de Wasserkrane.

8. Juni

Hann endlich ens jet länger jeschlofe. Fröhstöcke jenöhchlich un kuntrolleere allt ens die Wasserkräncher, ov sich widder neue Kalk fassjesatz hät. Donoh ess et Jras widder draan, un nohm OBI muss ich och. Bruche neu Holz för et nöhkste Vugelshüsje. Dann hann ich zwei: Ei för dat Vugelmännche un ei för dat Vugelfräuche. Jitt et winnichstens bei denne keine Zänk un Strick!

22. Juni

Bes meddachs jeschlofe. Darf mer jo och ens! Dann noch e Vugelshüsje för kranke Vüjjelcher jebaut. Mer muss jo aan se all denke. Donoh dunn ich et Jras jet dünge, domet dat flöcker wääß, dann kann ich dat öfter schnigge. Späder e klei Teeründche met minger Frau. Wäde flöck e paar Tipps för der Huushalt loss. Stüsse ävver op Widerstand. Ming Frau well sich nit vun meer der janze Huushalt ömorjaniseere loße.

28. Juni

Mööch jän ens met nem andere Minsch verzälle un jonn bei der Dockter. Treffe do en Häd Rentnerkolleje, die all ens met nem intellente Minsch spreche welle. Ich hann mer e paar kumplizeete Prostatamoläste usjedaach. Dat ess secher e prima Thema för ze verzälle. Wäde ärch enttäusch. Minge Dockter scheck mich noh Hus. Hä kann mer nit helfe. Kassepazijente en mingem Alder darf hä nit mih behandele. Ich hädden jo Zick jenoch för ze pinkele. Wo si’mer dann!

18. Juli

Schlofen allt ens bes noh Meddaach. Donoh Rase schnigge un Vugelshüsjer baue. Hann jetz em Jade en Usstellung vun dä Vugelshüsjer, Zesamme brängen ich allt dressich Stöck op de Bein. Langksam weed dat sujar dä Vüjjel ze vill. Minge Nohber schenk mer e Krützwootrötsel. Ich loren ens. Afrikanischer Fluss mit zwölf Bohchstave. Ess doch eifach.

8. Aujuus

Ich ben immer noch draan. Et jitt su vill afrikanische Flüss met zwölf Bohchstabe, die mer kaum lese un usspreche kann. Dat Rötsel flüch en der Möll. Am Ovend Thiater met minger Frau. Och uns Sex-Levve ess enjeschlofe. Mer hö’t dat off vun de Rentnerkolleje. Ming Frau hät nen Enfall: Villeich wöödt et met Sex aan nem ußerjewöhnlijen Oot besser funkzioneere.

4. September

Mer hann de Sigge en unsem Wasserbett jetuusch un et Koppengk noh unge verlaat. Hilf och nix. Noch immer totes Meer.

26. Oktober

Ming Frau mööch jet för de Jesundheit met mer maache. Wellness ess aanjesaat. Ich hann de Nas voll vun däm jecke ‚Seele baumeln lassen‘. Ming Frau hö’t nit op, schlepp mich nohm Rentner-Yoga un en de Rentner-Sauna. Üvverall die ahl, faldije Jeseechter un Büch. Nix för ming bedrövte Auge.

12. November

Beim Rentner-Yoga soll ich minge Name danze. Ich weiß nit, wie mer Senkendeckels Hein danz. Ich danze dä Sterbende Rentner-Schwan. Darf nit mih en der Kursus kumme. Nemmen die Saach, wie de Frau Yoga säht, nit ähnz jenohch.

3. Januar

Maache nix mih aan Sport, drage bloß noch minge ahle Dschoggingaanzoch. Raseere dunn ich mich nor noch sonndachs. Mänchmol schenk mer engks der Woch aan der Bushaldestell einer nen Euro. Froge mich, woröm. Ming Frau hät Metleid met meer un schenk mer nen Hungk. Usjerechnet su e futzich Möppedeer, en Plüsch-Nackeroll op veer Bein, wo mer nor drüvver fällt. Wat ess dat dann för en Rass? Pinscher? E Pintche Schabau wör mer leever. Ävver ich jonn met der Nackeroll spazeere, setze mich em Wald op en Bank un beneide jede Ameis, die jet ze dunn hät. Ov dat Amäusje och em Rentenalder singe Name danze muss?

12. Februar

Ben naaks nit mih möd. Wovun och? Stonn op, setze mich en mi Auto un fahre durch de Stroße. Lande wie durch Jeisterhand bei minger ahl Firma. Steije us, knuutsche die ahl Iesertrallje un fange aan ze kriesche. Om Heimwääch sinn ich aan der Landstroß Türke stonn, die op Arbeit wade.

3. Määz

Hann vun minger Frau et Make up jekläut, mich brung jeschmink, mer der Falstelovendsschnäuzer aanjeklääv un stelle mich bei die Türke en de Reih. Mehmet, Öczan, Üzgür un och Aische freuen sich. Späder stellt sich erus, dat die eijentlich Franz, Willi, Theo un Jertrud heiße. Och alles Rentner, die nix ze dunn hann. Am Nommedaach endlich – mer all hann Arbeit op ener Baustell. Ich wor lang nit mih esu jlöcklich. Hann neu Fründe jewonne!

12. April

Fahre jetz jede Morje met dä andere Rentner op en Baustell, ejal wie wick. Nommedachs setze mer zesamme un üvverläje, wat mer noch all maache künnte. Mer sin doch noch fit, mer jehöre noch nit bei et Altieser! Och met fünfunsechsich ka’mer noch vill bewäje! Mer hann en Maatlück jefunge: Uns Jeschäff heiß: „Die Vüjjelsflösterer – Vugelshüsjer us biologischem Aanbau (dat hö’t sich besonders wäätwoll aan) en jeder Jröß un Priesklass.“ Unse neue Werbesproch: „Ejal ov Albatros ov Mösch, ejal ov Kuckuck us dem Bösch, ejal ov Ent, Jans odder Schwan, irjendwann kütt jeder draan.“

10. Mai

Hurra! Meer, meer sin widder do! Met uns künnt ehr widder rechn e! Un, e Sonderaanjebott ha’mer och för üch all. Wann ehr noch keine eije Vugel hatt, do künne mer helfe. Et jitt av hück bei uns e Minivugelshüsje met handjedrechseltem Vüjjelche, avgestemmp op de Kledaasch en alle Färve. Un dat Hüsje pass ohne Probleme en jede Hand- ov Aktetäsch. Mer hät jo jän sing eije Vugel immer bei sich.

 
Zurück zur Übersicht

TOP MAGAZIN KÖLN – seit über 16 Jahren immer auch mit echt kölschen Texten

 

  Kölschtext  von Elfi Steickmann aus dem Buch

„E Büttche Bunt“

2011 Erschienen im Greven-Verlag Köln, erhältlich im Buchhandel oder im Direktvertrieb über die Autorin: www.elfi-steickmann.de

 

Elfi Steickmann, geboren 1947, schreibt seit vielen Jahren Texte in Kölner Mundart und tritt in Theatern, Komitees und immer wieder auch im WDR auf.

Achtung:
neue Anschrift