Serie: „Echt kölsch“ – „Kölsche Klaaf en Wisconsin“

September 2015 / Echt Kölsch
«

Serie: „Echt kölsch“ – „Kölsche Klaaf en Wisconsin“

September 2015 / Echt Kölsch 

TOP MAGAZIN KÖLN – seit über 16 Jahren immer auch mit echt kölschen Texten

 

Der Will wor allt immer ne Natorfründ. En jun Johre si’mer wochenengks en nem Trüppche vun fünf ov sechs Pooschte us der Nohberschaff durch de Eifel un et Berjische jetalp.  Der Will luuter vörop. Jeder vun uns hatt en Aap op dem Puckel un de Söck am qualme. Naaks ha’mer bei de Boore en der Schör jeschlofe. Späder jingk et dann en de Ferie met Fahrrad un Zelt bes noh Schottland; en ander Mol durch janz Italie.

Kom der Will, wie hä allt en Amerika levven dät, alle paar Johr ens widder noh Kölle, för sing Eldere un Jeschwister ze besöke, dann dät hä och immer dat ahle Schmölzje vun Fründe zesammetrummele un alle Mann met ehre Fraue un Puute en en kölsche Weetschaff enlade, för, wie hä saht, ens widder richtich Kölsch zo schwade. Op die Aad un Wies sin meer zwei, der Will drüvven en de Staate un ich he in Kölle, immer em Kontak jeblevve.

No jov et sich – dat es jetz och allt widder en Reih Johre her – dat ich för ming Firma noh Amerika fleje moot, noh Minneapolis. Dat litt wal en Häd Kilometer hinger Detroit, ävver för do drüvve sin Entfänunge nit dat, wat se je en Deutschland sin.

Ich han also der Will anjerofe un in jefroch, ov mer uns nit bei der Jeläjenheit op halvem Wäch in Chicago, wo ich me’m Flochzeuch anköm un en die Maschin noh Minneapolis ömsteije möt, för einen Dach ov zwei treffe künnte. Ävver hä hatt en andere Idee: „Nemm der doch e paar Dach frei“, saht hä, „un dann kummen ich dich, wann do met dinge Verhandlunge en Minneapolis fädich bes, mit mingem Wonnwage an dingem Hotel afholle. Dann jöcke mer en Woch durch de Staate. Un wann ding frei Dach ze Engk sin un do widder heim muß, dann setze ich dich en Chicago bei dinger Flochmaschin af“.

Un su ha’mer et och jemaat. Pünktlich, wi mer et verakkodeet hatte, stund der Will met singer jroße amerikanische Bütt un dem Wonnwage hingerdran vör der Dör vun mingem Hotel en Minneapolis. Un hä hatt mer nit zovill versproche. Su en prächtije Färve, su en bungkte Wälder muß mer jesinn han, för ze jläuve, dat et su jet Schönes op der Äd jitt.

Wie en ahl Zigge ha’mer em Wald kampeet, han uns ovends am Lagerförche die Fesch jebrode, die der Will met singer Jät jeangelt hatt ov mer han uns e Stöck Fleisch en de Pann jehaue un dann bes en der Morje eren jeschwad un kunnte kei Engk finge. Et wor, wie wann mer noch ens zwanzich Johr alt wöre un mer wöre beids noch jung Pooschte, die et Levve noch vör sich hatte un nit die ahl Ühme, op die derheim de Enkelpuute wade däte.

Am vörletzte Dach vun der Reis es et dann passeet: Wie mer jrad op der Chaussee noh Madison am zöckele wore, jöckten op eimol su ne Lällbeck met enem flöcke Sportwage us ener Nevvestroß erus, dat der Will jihlings bremse moot un an et Schleudere kom. Am Engk fungke mer uns met unsem schwere Karawan em Stroßejrave widder. Zom Jlöck wo nit vill passeet, ävver de Deichsel vun dem Wonnwage wor doch ärch kromm un de Kupplung am Auto jingk nit mih op noch zo. Et holf nix: Mer mooten en Werkstatt anrofe, för uns afschleppe ze loße.

Dä Afschleppwage kom un trok uns us dem Jrave. Dann wood dä Karawan met der Seilwing op dä Wage jetrocke. Meer zöckelten dann met dem Auto hinger dem Werkstattwage her. Allt wie die Pooschte vun dem Afschleppwage met der Wing ze Zoch wore, kom et meer vör, wie wann die sich die einzelne Kommandos op Kölsch zoreefe. Ävver villeich woren dat nor amerikanische Wöt, die ich nit kannt un die ich bei däm Radau, dä bei der Arbeit jemaht wood, nit richtich verstund. Wie dä Meister dä Wage en der Werkstatt ungersook hatt, meint hä, e paar Stund möte mer im dä doloße, för alles widder en Odenung ze brenge.

Un widder reef hä e paar Wöt, die sich wie Kölsch anhoote, noh singem Jesell erüvver. Jetz hatt dat och der Will metkräje. „Sprecht Ehr dann he Kölsch?“, dät hä dä Meister froge, un meer joven uns als Kölsche zo erkenne; der Will för ene amerikanische, ich för ene richtije. Nä, se wören Amerikaner, saht dä Mann, ävver die Sproch, die hä met singe Arbeider sprechen dät, die wöd he en Middleton – su heeß dat Städtche – jesproche. Nit nor en der Stadt, nä och do drusse op de Farme. Üvverhaup däten he em „Kauntih“, wie jo üvverhaup en Wisconsin, vill Famillije wonne, die vun dütsche Enwanderer afstamme däte, un die däten unger sich un en der Famillich noch die Sproch vun ehre Eldere un Jroßeldere kalle.

Och wie mer uns späder en esu e Flöckfraaß-Kätschupp-Büdche verdröck han, hoote mer die Lück hinger der Thek Kölsch schwade, un dann noch mih, wie mer hernoh en dem Städtche jet erömflaneet sind. Dat wor wal Kölsch met ärch vill amerikanische Knubbele dren, ävver Kölsch wor et doch vun singem Tonfall her. Dodran höt mer ene Kölsche unger dausend andere Minsche erus. Un wo mer froge däte, joven uns die Lück all dieselve Antwoot wie dä Meister vun der Autowerkstatt. Se nannten uns och die Ootschafte, vun wo de Eeschte us ehrer Famillich – de Pioneere, wie se sate – esu öm 1840 herjekumme wore: Dörper em Vürjebirch un en der Jäjend vun Düren.

Meer wor et, wie wann ich op eimol öm Johre zoröck widder en minger Kinderzick derheim wör. Akkerat esu wie die Lück he en Wisconsin, esu sproch minge Jroßvatter. Ich wor widder dä kleine Quos, dä in sonndachs vum Fröhschobbe afhollen dät.
Meer hatte kein Zick mih, vill üvver die kölsche Amerikaner jewahr zo wäde, denn mer moote beizigge loß jöcke, domet ich en Chikago noch ming Maschin noh Kölle kräch.

Ich han ne Fründ, och einer vun dem ahle Schmölzje, dat domols met dem Will un meer durch de Eifel jetalp es. Dä hät op Völkerkunde un Sprochwessenschaff studeet. Un däm han ich dat met dä Kölsche en Amerika verzallt. Hä hät et eesch sich un dann mich schlau jemaat: „Sprochinsele“, sat hä, „dä Bejreff kenns do jo vun der Schull her. Dütsche Sprochinsele hatte mer vör’m Kreech üvverall in Europa. Dat Dütsch, wat en Amerika jesproche weed, och en Afrika un op Neuseeland, dat nenne mer Jelihrte „Siedlerdeutsch“. Irjendwann han sich Lück us einer Jäjend noh drüvven opjemaat. Ehr Sproch han se metjenomme. Wann su en Uswanderer schwäbisch schnebbele ov hessisch bäbbele, dann nimmp dat nümmes wunder. Ävver wann do Kölsch jeschwad weed, dann jläuv deer dat kei Minsch. Dat Kölsch, dat do en Wisconsin jehoot häs, es der Sprochwessenschaff unger dem Name ‚Dane County Kölsch‘ bekannt.

 
Zurück zur Übersicht

Die Serie im TOP MAGAZIN: Geschichten, Gedichte, Anekdoten op kölsch. In dieser Ausgabe eine Geschichte von Hans Wipperführt aus dem Buch „Kölle läv op der janze Welt“ – Rümcher un Verzällcher us Kölle un rundseröm, ausgesucht und zusammengestellt von Ingeborg Nitt und Willi Reisdorf


„Kölle läv op der janze Welt“
(Greven Verlag Köln, 1998 | gebunden | 123 Seiten | ISBN 3-7743-0310-X
www.greven-verlag.de

 

 

Bildnachweis:
jock+scott / photocase.de

Achtung:
neue Anschrift